华沙 (Warsaw), 波兰

Nauki o bezpieczeństwie

教学语言: 波兰语 教学语言: 波兰语
专业组: 安保和安全
Program studiów obejmuje zajęcia dydaktyczne – w początkowym okresie wspólne dla wszystkich doktorantów danego rocznika, następnie zajęcia kierunkowe w wybranych przez doktoranta modułach w jednostkach organizacyjnych Wydziału, w których doktoranci realizują przewody doktorskie, seminaria doktoranckie prowadzone przez promotorów (opiekunów naukowych). Ponadto, prowadzenie badań pod kierunkiem promotora (opiekuna naukowego) oraz indywidualną pracę badawczą i redagowanie rozprawy doktorskiej. Przewiduje się również dla studentów studiów stacjonarnych udział w procesie przygotowania i prowadzenia zajęć prowadzonych przez promotora (opiekuna naukowego) oraz samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym przez Senat AON. Kształcenie językowe prowadzone jest w formie indywidualnych konsultacji i ćwiczeń do wyboru z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego.

Privacy Policy